BELP

Belp in gesprek met waternet

Belp in gesprek met waternet

Vanwege de door BELP gestelde vragen over het vergroten van 5 eilanden op de plas hebben Theo en Leny op 9 febr. een gesprek gevoerd met Bart Specken en Jacques van Alphen van Waternet. Wij hebben ons zegje kunnen doen en er is beloofd dat wij in het vervolgtraject beter geïnformeerd worden. Of een vervolgtraject evt. met geo-tubes gerealiseerd kan worden, hangt af van de kosten. Er is toegezegd dat de locale baggerbedrijven bij de aanbesteding benaderd worden en men zou op ons verzoek uitzoeken waarom dit bij deze aanbesteding niet is gebeurt. Tevens hebben wij de mogelijkheid besproken om de Nieuwe Polderplas als baggerdepot te gebruiken zodat er evt. een moerasgebied gemaakt kan worden. Zo’n gebied zou de flora en fauna ten goede komen dus weer een project waar meerdere partijen van profiteren. Beide heren waren enthousiast over dit plan, dus wie weet. Het gesprek is naar onze mening zinvol geweest. Onderstaand de antwoorden van Waternet op onze vragen:

-Hoe heeft de besluitvorming plaatsgevonden: De opdrachtgever is het bestuur van het Waterschap, er moet worden voldaan aan de Kader Richtlijn Water (KRW).

-Op grond van welk onderzoek en gebaseerd op wat is er een besluit genomen: Het besluit is genomen op verzameling van ervaring en opgedane kennis.

-Wie gaf opdracht en wat zijn de totale kosten van dit project: De totale kosten krijgen wij nog te horen en zijn betaald door AGV.

-Hoe verliep de aanbestedingsprocedure: Meervoudig onderhands aanbesteed aan 5 partijen.

-Wie is en heeft eindverantwoording voor project: Bestuur AGV.

-Wat zijn milieu effecten: Vissen kunnen beter paaien en macro fauna moet beter worden.

-Hoe wordt succes gemeten: Ieder jaar wordt gekeken hoe de oevers ontwikkelen en elke 6 jaar wordt de visstand, algen en macrofauna bekeken.

-Wat zijn de te verwachten resultaten: Men verwacht dat dit een eerste stap is naar de helderheid van het water en het behalen van de norm voor KRW die in 2027 gehaald moet zijn.