BELP

Pilotproject veenslibverwijdering bij de Veendijk

Pilotproject veenslibverwijdering bij de Veendijk

Gaarne willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:

Tijdens de laatste ledenvergadering van de Belp op 7 januari jl. heeft u ons als bestuur massaal gemachtigd om namens u de onderhandelingen over het verwijderen van het veenslib langs de Veendijk met de diverse overheidsinstanties. Uitgangspunt hierbij was:

De bewoners van de Veendijk en het laatste gedeelte van de Oud Loosdrechtse dijk leveren gezamenlijk een financiële bijdrage aan dit project van maximaal € 60.000

Elke eigenaar van een perceel aan de Veendijk levert een individuele bijdrage aan dit project welke is gerelateerd aan de totale wateroppervlakte van het perceel.

Deze onderhandelingen hebben geleid tot het volgende resultaat:

In de periode november 2016 – maart 2017 zal vanaf de oever van de Veendijk tot 100 meter in de 1e Plas veenslib worden verwijderd tot een diepte van 1.50 meter – 2.00 meter.

Om te voldoen aan allerlei natuurvoorschriften zijn er in het voorjaar over de hele Veendijk monsters genomen om de kwaliteit van het aanwezige veenslib te bepalen. Aan de hand van een bijgevoegde kaart kunt u zien, dat een groot gedeelte van het aanwezige slib 100% schoon is (groen), een aantal percelen licht vervuild is (geeloranje) en dat alleen bij West End sprake is van meer vervuild slib. Tijdens de verwijdering van het slib zal de schone slib naar de Muijenveldse Wetering worden gebracht, het licht vervuilde slib zal worden gestort (voor zover nu bekend) bij “de Rimboe” (ingang Westelijke Drecht) en bij het eiland “Elleman”

In het vroege voorjaar hebben we een schatting gemaakt welke bijdrage ieder zou moeten leveren. Dit is toen per brief aan u medegedeeld.

Na uitvoerige discussies hebben we in juni j.l. het addendum ondertekend waarin wij verklaren dat we als Belp/bewoners van de Veendijk totaal € 60.000,- zullen bijdragen aan het pilotproject veenslibverwijdering bij de Veendijk. Dit addendum is een onderdeel van een gezamenlijk contract van de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Waternet en het Plassenschap.

De kosten van dit pilotproject bedragen om en nabij 1.5 miljoen euro. De regie voor dit project zal worden gevoerd door het Plassenschap. Het wordt een pilotproject genoemd, omdat de overheid ervaring wil opdoen voor de toekomst. Immers, het ligt in de lijn van de verwachtingen, dat met dit pilotproject de start is gegeven voor een 10 jaren plan om in alle Loosdrechtse plassen het veenslib zodanig te verwijderen, dat er overal weer een redelijke diepgang (2 meter) wordt gecreëerd met alle positieve gevolgen van dien.

Via het kadaster en luchtfoto’s hebben we kunnen berekenen hoeveel wateroppervlakte elk perceel heeft. Uit deze berekeningen blijkt dat het over een totale wateroppervlakte van 69.354 m² gaat. Dus dit houdt in dat uitgaande van € 60.000,- een eigen bijdrage € 0,87 per m² moet worden voldaan.

Het Plassenschap zal  t.z.t. de facturen sturen. Deze factuur is zonder BTW.